středa 8. března 2017

Deformace horaio

deformace horaio [lat.], procesy působící v zemské kůře změny hornin Působí je hl. mech. (tektonické) sily a gravitace, dále změny teploty a fázové změny látek v kůre spojené se změnami objemovými, deformační tlakoměr, tlakoměr měřicí tlak podle velikosti deformace vhodné membrány nebo pružiny, deformita [lat.], znetvořeni části těla, např. kostí, páteře. Bývá vrozeni nebo získaná chorobou Či úrazem, defraudace [lat.] viz zpronevěra.

Bažír

bažír, dočasné jezírko nebo bažinaté místo protáhlého tvaru mezi pouštními přesypy, zvi. ve středoas. pouštích. Bažov Pavel Petrovič, 1879 —1950, rus. sov. prozaik; sběratel a stylizátor lid. vyprávění o minulosti i ze života uralských dělníků; sbírka těchto příběhů a pohádek Malachitová skřínka inspirovala sov. hudbu, divadlo i film (Kamenný kvítek režiséra Ptuška). BCG, bacil Calmettův-Guérinův — oslabený tuberkulózni bacil užívaný k přípravě očkovací látky pro akt. imunizaci (kalmetizaci) proti tbc. bdění, stav bdělosti — generalizovaná aktivace organismu, vycházející z nervového systému a charakterizovaná intenzivnějším průběhem řady fyziol. funkcí.

úterý 7. března 2017

Boa Vista

Boa Vista, adm. středisko teritoria Roraima v sev. Brazílii, 37 000 obyv. Letiště.

Brabec Vladimír

Brabec Vladimír, *1934, č. herec; člen ND od 1959. Z rolí div.: Cyrano (Rostand. Cyrano z Bergeracu); televizních: 30 případů majora Zemana.

Apendicitida

apendicitida [-dy-tý-, lat.], appendicitis - zánětlivé onemocnění červovitého výběžku tlustého střeva (apendixu). Zánět může být omezen jen na apendix nebo může dojít k jeho proděravění s následným nebezpečným zánětem pobřišnice. Od zač. onemocnění je nutná hospitalizace, apendix [-dyks, lat.], cessus vermiformis — červovitý výběžek počáteční části tlustého střeva končící slepě. Chybně se nazývá slepé střevo.

čidlo

čidlo, snímač popudů; zařízení Jimž se libovolná fyz. veličina snímá a transformuje na veličinu jinou, nejčastěji cl. El. signál úměrný měřené veličině jc dále zesílen, popř. jinak upraven v el. obvodu (přenášeči) a je veden buď do měřicího přístroje (indikátoru) k přímému odečtení, nebo k tr-

Bardejovské Kúpele

Bardejovské Kúpele [-ďe-] viz Bardejov 1.

Dháka

Dháka, angl. Dacca - hl.m. Bangladéše v deltě Gangy-Brahmaputry, 1,31 mil. obyv. Polit, a hosp. středisko státu. Prům. juty, bavlnářský, hedvábnický, sklář., gumárenský, sir-kařský, prům. hnojiv, energetiky. Dop. křižovatka. Univ. (zal. 1921), těch.; věd. výzk. ústavy.

pondělí 6. března 2017

De Gasperi Alcide

De Gasperi Alcide, 1881—1954, it. burŽ. politik; 1943 — 44 gen. tajemník Ki. dem. strany, 1944 — 46 a 1951 — 53 min. zahr. věcí, 1945-53 min. předseda.

Bontemps

Bontemps [-tam] Pierre, asi 1507 až asi 1570, fr. sochař; pro král. dvůr vytvořil mramorový reliéf čtyř ročních období (Fontainebleau) a náhrobek Františka I. (Saint-Denis), inspirované antikou a ovlivněné it. manýrismem. Bontok viz Igoroti.

Beijerinck

Beijerinck [bejerink] Martinus IVillem, 1851 — 1931, niz. botanik a mikro-biolog. Izoloval bakterie z kořenů bobovitých rostlin. Jeden z prvých průkopníků virologie.

Beckmann

Beckmann [bek-] Ernst, 1853 — 1923, něm. chemik; prof. univ. v Erlangen. Objevitel po něm nazvaného katalytického přesmyku ketoxymů (deriváty ketonů) vedoucího k substituovaným amidům kyselin (Beckmannův pře-smyk).

Antropologický typ

antropologický typ [řec.], soubor tělesných, tvarových i barevných znaků člověka, podle nichž se dělí lidská plemena na menší skupiny. Zákl. a. t. vyskytující se u europoidního plemene: např. alpínský, baltický, dinárský, me-diteránní, nordický. — Názory na třídění i nomenklaturu se různí; novější klasifikace se opirá o různé fyziol. znaky, např. o krevní skupiny, antropologie [řec.], věda o člověku, o jeho pův. a vývoji, o vzniku jeho plemen i o proměnlivosti stavby lidského těla. Tvoří přechod od morfologie a fyziol. člověka k dějinám (Engels). Dělí se na paleoantr. a hist. a., na a. etnickou, tj na studium lidských plemen a antr. typů, a na a. fyzickou, která studuje hl. lidskou onto-genezi a variabilitu člověka. — A. se začala rozvíjet již ve starověku v souvislosti s rozvojem anat. Jako samostatný obor však vznikla až v 18.st. (1775, Blumenbach). V.t. tabulka Historický vývoj antropologie, antropologie filozofická, směr a disciplína v součas. burž. filoz., soustřeďující se na ideál, interpretaci problémů člověka. Vyjadřuje spol. krizi v podobě mystifikace krizových jevů v osobnosti. Na misto společensko-hist. podstaty člověka staví jakýsi věčný, duchovní princip; rozklad burž. osobnosti vykládá jako výraz metafyzických konfliktů lidského bytí; na rozdíl od úsilí klasického burž. myšlení pochopit racionálně a humanisticky podstatu člověka je soudobá a. f. zaměřena agnosticky a iracionalisticky a často ústí v teologii. Kromě přímých představitelů (Scheller, Gehlen) proniká a. f. většinu soudobých burž. směrů, zvláště fenomenologii, existencialismus a personalismus. Revizionismus využívá a. f. k hlásání individualismu a subjektivismu.

Boy-Žeieňski

Boy-Žeieňski [boj-že-ň-] Tadeusz, 1874 až 1941 (popraven nacisty ve Lvově), pol. spisovatel a lit. kritik; prof. univ. ve Lvově, překl. a propagátor fr. liter., zvi. jejích pokrokových a reál. hodnot (Balzac). Autor studií o pol. a svět. liter., sat. veršů a šansonů.

neděle 5. března 2017

Bytové hospodářství

bytové hospodářství, jedno z nejmi, odvětví sociál, nár. hospodářství. Zabezpečuje hygienicky nezávadné a kvalitní bydleni a s ním spojené služby pro obyv. (dodávky tepla, elektřiny, plynu, odvoz odpadků aj.). B.h. tvoři veškerý sociál, bytový majetek.

Bat-jam

Bat-jam, prům. m. v Izraeli u Středozemního moře, 118 100 obyv. Prům. potr., chem., text., cementárenský. Batlle y Ordoňez [batlje -něs] José,

Blaškoviě Dušan

Blaškoviě Dušan, *1930, sl. herec; člen Nové scény v Bratislavě, 1971 až 1975 šéf její činohry. Představitel charakterních i groteskních typů. Z.um; (1972).

Caulobacter

Caulobacter [kau-bak-, řec.], rod bakterií zčeledi Caulobacteriaceae.Vyskytují se v půdě, sladké i mořské vodě. Hl. druhy např. C. maris, C. vibrioi-des.

Carro

Carro [ka-] Jean de, 1770—1855, švýc.

Divadlo

divadlo, druh umění: jako jiné druhy um. je formou spol. vědomí, neoddělitelnou od života spol.. její hist. a kult. D. je napodobením jistých skutečností a dějů prostřednictvím herce (herců) s est. záměrem pro diváka. Div. představeni je syntézou řady složek, např. herectví, slovesného um., scénografie, hudby, režie, tance, různé reprodukční techniky. Za nejspecifič-tější z těchto složek bývá považováno herectví v nejrůznějších podobách, i když se může projevovat v různých formách: buď přímo (živý' herec), nebo prostřednictvím loutky, stínu ve stínovém div. apod. Div. žánry jsou hist. proměnlivé a jejich členění musí vycházet z relativnosti každého schématu. Např. členěni dané funkcí výrazových složek v celkové struktuře či charakterem realizace herecké složky, s kterým se dnes běžně pracuje (činohra, opera, balet), je poměrně pozdní (zhruba vzniklo v období barokního div. a ustaluje se v 19.st.). Různými přesuny a akcentaci složek vznikají pak další žánry (opereta, revue, pantomima, vaudeville, kabaret, estráda, varieté). Nejběžnější elementární členění žánru je dáno přítomností a podílem komického a vážného (komedie, tragédie). Smíšení obou poloh ve formě tragikomedie je známo už ze starověku. Existují žánrová členění podle nejrůznějších kritérií: podle tematického zaměření (dáno hl. tématem dramatu), podle rozsahu představení (aktovka, skeč, celovečerní hra, trilogie), podle charakteru jaz. prostředků (verš, próza), podle zaměření na sociální vrstvy obyv. (div. dvorské, lidové) apod. Pro svůj bezprostřední kontakt s divákem a často aktuálnost zobrazované problematiky představuje d. jeden z nejvíce spol. působivých um. druhů. Divadla sociál, státu jsou udržována z prostředků spol. a mají význ. polit, výchovné a est. poslání.

sobota 4. března 2017

Buzáu

Buzáu [-zeu] 1. m. v jv. Rumunsku, středisko stejnojmenného judefu, 84 400 obyv. Prům. chem. (plastické hmoty, rafinérie ropy). Dop. křižovatka; 2. jude( v jv. Rumunsku, 6072 km2, 523 600 obyv., adm. středisko Buzáu. Prům. těžební (ropa, zemní plyn, lignit), stroj., potr.; ovocnářství a vinařství.

Brdiík Jiří

Brdiík Jiří, 1883 — 1965, č. lékař, pediatr; prof. UK. Zakl. pediatrické kliniky univ, v Bratislavě. Ř.pr. (1955). brdo, st. název pro tkalcovský hřeben.

Denzitometr

denzitometr [lat. + řec.], přístroj k měření oph hustoty (odrazové a pro-stupové).

Amharský jazyk

amharský jazyk, amharština - úřední jaz. Etiopie, člen již. skupiny semitských jaz.; užívá vlastního písma, liter, je ze 14. století. Mluví jím asi 8 mil. lidí.

Basbaryton

basbaryton [it.], nižší barytonový hlas, rozsah asi G - fis1, baseball [bejzból. angl.]. sport, hra pálkovači. Vznikla v LSA koncem l.pol. I9.st.,snad z angl. kriketu. Je nejpopulárnějši profesionální hrou v USA a v Japonsku; nej úspěšnějším amatérským mužstvem jsou Kubánci.

Dogoni

Dogoni, bantuidni národnost v Mali (asi 300 000 osob); zeměd., chov dobytka; asi 50% věřících jsou muslimové, ostatní animisté. Jaz. patří ke skupině gur (stř. bantuidni). dohledávka, povinné sledování a hledání postřelené nebo poraněné zvěře při lovu.

pátek 3. března 2017

Cetínje

Cetínje [-týně], m. v Jugoslávii v Černé Hoře,672mn.m., lOOOOobyv.Zeměd. Muzea, galérie. — C. byla do 1946 hl.m. Černé Hory; 1484 zal. klášter, který- se stal polit, a kult. střediskem. Cetraría [-rá-, lat.] viz pukléřka.

Benátský Josef

Benátský Josef, 1900 — 1970, č. herec a režisér; člen Div. J. K. Tyla v Plzni od 1948. Z.um. (1965).

Braunové Lily

Braunové Lily, 1865 — ^916, něm. soc.

Plinius st.

Plinius st., řím. polyhistor, shrnul poznatky o rostl, do spisu Naturalis historia

Actors Studio

Actors Studio [ektrz stjúdyjou], newyorská div. škola pracující v duchu tradic Stanislavského. Vůdčí osobnosti režisér Kazan.

čtvrtek 2. března 2017

Booosky Philipp

Booosky Philipp, *1916, amer. prozaik litevského pův.; osudy litevských přistěhovalců líčí v románě Hořící údolí; román Kouzelně kapradi odhaluje vliv automatizace na život dělníka v kapitalismu.

Ciéoaga

Ciéoaga [sje-], San Juan de Ciénaga — přístavní m. v Kolumbii u Karibského moře, 168 100 obyv. Zemědělství. Cienfuegos [sjemfve-]. přístavní m. na Kubě, 91 000 obyv. Prům. potr., tabákový'. dřevozpracující, kožedělný. Dop. křižovatka. Bot. zahrada.

Cui bono?

cui bono? [kují -nó, lat.], v čí prospěch?: právní úvaha zaměřující pátrání po vině na osoby, jimž čin přinesl prospěch.

Bistri

Bistri[a-Násáud [-ca neseud], jude( v sev. Rumunsku, 5305 km2,294 000 o-byv., adm. středisko Bistri[a. Prům. těžební (rudy barevných kovů), chem., potr., dřevozpracující, kožedělný. Bramborářství.

Ábenra

Ábenra [ó-ó], m. v Dánsku, 21000 obyv. Prům. stroj., potr., dřevozpracující, text.; rybářský přístav. Abeoknta, m. v jz. Nigérii, 226 400

Barbarossa plán

Barbarossa plán, Barbarossa Fall — název plánu agresivní války náčist. Německa proti SSSR; podle tohoto plánu došlo 22. 6. 1941 k útoku na Sov. svaz.

středa 1. března 2017

Cardinalová

Cardinalová [kar-ná-] Claudie, *1939, it. film. herečka. Role hl. ve filmech režisérů Viscontiho a Bologniniho (Rocco a jeho bratři. Gepard. Statek).

Dér el-Medína

Dér el-Medína [-dý-], eg. lokalita u Luxoru; chrám z doby Ptolemaiovou. Ostraka z děl. sídliště u král. pohřebiště zpracoval č. egyptolog Černý. Dérer Ivan, 1884-1973, sl. soc. dem. politik a právník; 1920 min. s plnou mocí pro Slovensko, 1921-38 min. v různých resortech. Za 2. svět. války činný v protifašist. odboji. 1946-47 čestný předseda Strany práce, pokra-čovatelky pravicové soc. dem. na Slovensku, 1946 — 48 předseda Nejvyššího soudu.

Ackermann

Ackermann [akr-] Konrád Ernst, 1712 až 1771, něm. komický herec a div. ředitel; z části jeho souboru vzniklo hamburské divadlo.

Beagle

beagle [bígl, angl.], hladkosrsté plemeno loveckého psa ze skupiny ho-ničů vyšlechtěné v Anglii. Používá se k vyhánění drobné zvěře v nepřehledném terénu.

Cardanovy vzorce

Cardanovy vzorce [kardá-]. vzorce používané k nalezeni kořenů algebraické rovnice třetího stupně (kubické rovnice) o jedné neznámé: x3 + + 3px -ř 2q — 0 (redukovaný tvar). Řešeni je (C.v.):

Bukov Emilian

Bukov Emilian, *1909, moldavský sov. básník, prozaik; autor agitační bojové poezie (Discursul soarelui - Řeč drží slunce, Zile de a:i, zile de mine — Dnešek a zítřek), která spolu s publi-

úterý 28. února 2017

Jak světe zprvu přepravovali zboží?

Mezi roky 7000 a 4000 př. n. l. používali personál k tahání artikle po zemi sáně. Kruhem létu 5000 př. n. l. začali personál studovat zvířata, například osly a muly, která následovně nesla artikle na hřbetě nebo je za sebou táhla na velkých dřevěných nosičích. Později, kruhem létu 4000 př. n. l., bylo v Mezopotámii objeveno disku. To vedlo k evoluce vozíků s koly, které mohly tvořit taženy zvířaty. Kdy z variant uplatnění byl i hrozivý mezopotamský bojový vagon.

Darwinova cena: Dum-dum butik

Ověřeno10.dubna 1999, Late YorkNěkteří kdokoli by s narůstajícím epochou ne-li ano měli nechat vzestupu. Aspoň to takže vypadá v případě přesvědčeného jednapadesátiletého raubíře. Terrence se totiž doopravdy ocitl v koncích s dýcháním. Kdysi v noci se nevrátil domů a ukázalo se, že se pokusil vlámat střešním oknem do obchodu s názvem Dum-dum butik - líbivé slávu kvůli prodejna s oďví - takže, že ohnul pruty mříže na okně. Z této výhodné post směle skočil vzniklou chybou v mříži nízko do transakce. Jeho svetr se nýbrže naneštěstí zalekl názoru na tolik módních věcí a odmítl do tento kráčet s ním. Zachytil se o jednu ohnutou bidlo a svého pána uškrtil. Nazítří zranění nalezli v obchodě lupiče, který se chytil do příslovečné šachty, kterou si jediný vykopal.Zdroj: Reuters, NewsRadio88.com

Kdo objevil poprvým antibiotika?

V roce 1928 odhalil skotský badatel Alexander Fleming, že plíseň stoupajícím v jedné z jeho laboratorních misek zabila bakterie, které studoval. Nadcházejícímu učenci pracovali na extrakci penicilinu z této plísně a složení hlavního antibiotika. Penicilín zachránil dostihem 2. světové ohně deset životů a pomohl v válko s spousty smrtelnými chorobami a infekcemi. Nový antibiotika se podávají ve normě tablet či sirupů kvůli děti. Pacienti dostanou u doktoru rada a lékárnička jim vydá příslušný užívání.

Význam ruského letectva na syrské frontě

Skupina vzdušných sil Ruska v Sýrii čítá přes 50 letounů a vrtulníků. V noci ze 30. svitem na 1. října byl zničen tříúrovňový přísný kryt v zóny města Hama, na okoleku obce El-Latamna. Kryt byl zničen přímočarým zákrokem trhavé letecké bomby. Útoky probíhaly ve hole i v noci.Jedním z cílů byla i fabrika na trhaviny, které byla naprosto zničena. Uspořádání z této podniku byla používána i pro sebevražedné atentátníky. Ruské letectvo úskem neposledního hole útoků zasáhlo a zničilo všech 12 vytipovaných cílů.Jaká je demontáže ruských vzdušných sil:Frontové bombardéry Su-24M, 12 kusů poloměr vlivu 560 kmFrontové bombardéry Su-34, 6 kusů, poloměr vlivu 1100 kmStíhače Su-25SM, 12 kusů, poloměr 230 kmVíceúčelové Stíhače Su-30SM, 4 kusy, poloměr 1500 kmÚdrné vrtulníky Mi-24, víceúčelové Mi-8 (přesný kvantum není naprosto znám)Pod ruským leteckým krytím současně probíhá převod posil na syrskou facade, nejen syrské vojska, avšak i iránských vojáků a příslušníků vzrušení Hizballáh. Ruská asistenci, záštita na politické hádce a efektivní zásahy ruských pilotů zcelo ovlivnili i bojovou etiku syrské vojska, která až dosud bojovala méně zajištění letectva a bezpilotních průzkumných prostředků. Tyto systémy naopak vůči syrské vojsku časta užívaly teroristické třídy, některé pevnina NATO a Izrael.Photo by Dmitry Terekhov

Utváření terénu

Utváření krajiny chápeme jaku výrazný stavební násobitel. Krajinu do značné velikosti určuje prostorově výkonný strukturu celostního zahradního úpravo. Výškově rozrůzněný pozemek poskytuje značně vhodné faktoru kvůli vytvoření rozmanité sadu upotřebením nadhledů a podhledů. Na plochém areále vyniknou velké souvislé povrchu trávo, vodního koupalištěte i květinových záhonů.

K čemu slouží ozdobo PayPal?

Jedná se o americkou úsluhu která v prvních letech sloužila jenu jaku platební náčiní obrovské aukční haly eBay. V nynější prostoru se avšak jedná o samotnou ozdobu navíci samostatnou podnik dotovanou na americké burze která nabízí obsluhy jednoduchých skladeb pomocí internetu. Plus spočívá především v tentu že informace o své kreditní tiskopisu uložíte jenu na jedno jediné plocha a to bezpečně  do obsluhy PayPal.  Následná uhrazení libovolnému podmětu na internetu který podporuje placení PayPal, poté spočívá v lehkém instrukci glazuře adresát, přičemž adresát zná jenu váš glazuru. Zásluhou ozdobu PayPal se takže nemusíte bát držet mine jistým subjektům.